สารจากประธานบริหาร
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY
อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่อยมา ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2508 จนถึงปัจจุบัน โดยรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรู้โดยเฉพาะการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และทดแทนการนำเข้า

อุตสาหกรรมยานยนต์นี้ได้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นลำดับ แม้ในบางครั้งจะเผชิญปัญหาและอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก แต่อุตสาหกรรมนี้ก็สามารถผ่านพ้นวิกฤติมาได้ จนอุตสาหกรรมยานยนต์ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมหลัก 1 ใน 5 ของประเทศไทย โดยรัฐบาลได้กำหนดเป็นอุตสาหกรรมกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน

ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด เราได้เผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ และความผันผวนของธุรกิจ ทั้งที่รุนแรงและเบาบาง ซึ่งซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี ก็สามารถผ่านพ้นมาได้ด้วยดีทุกครั้ง และสามารถยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวัน อีกทั้งยังสามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติทั้งหลายที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย

ผมมีความเชื่อมั่นว่า องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และสามารถเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ในทุกรูปแบบ ก็ด้วยปัจจัยสำคัญ 3 ประการคือ

           1. เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย และเพียงพอ
           2. ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นตามความเหมาะสม และ
           3. คุณภาพและความสามารถของพนักงานในทุกระดับขององค์กร

 
 
โดยปัจจัยลำดับที่ 3 ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่ผมมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นว่าพวกเรา ทุกคนได้แสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพจากผลงานที่ปรากฎเป็นลำดับ

จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นของอุตสาหกรรม ส่งผลให้ลูกค้าหลักของเราซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ เลือกดำเนินนโยบายลดต้นทุนด้านการผลิต โดยต่อรองให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ปรับลดราคาขาย ซึ่งเป็นภาวะที่เรากำลังประสบปัญหาอย่างรุนแรง และต่อเนื่องมาโดยตลอด การดำเนินการดังกล่าวก็จะยังคงดำเนินต่อไป และถือเป็นสัญญานเตือนให้พวกเราทุกคนในซัมมิท ตระหนักและยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินกิจการแต่ยังคงไว้ซึ่งการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการให้ดียิ่งขึ้น

ท้ายที่สุดนี้ ผมขอยืนยันและแสดงเจตจำนงที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของ ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี และบริษัทในเครือ ในทุกด้านเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่เหนือความคาดหมายของลูกค้า เพื่อให้บริษัทของเราเป็นบริษัทที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน
 
กรกฤช จุฬางกูร
ประธานบริหาร
 

Connect with us

Social Media Channels