กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY

csr


 
 
"ซัมมิท โอโต บอดี้ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับชั้นนำของประเทศไทย มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
โดยร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม  ร่วมสรรค์สร้างประโยชน์ที่แท้จริง  ให้กับชุมชนโดยรอบ  มุ่งมั่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมเคารพปฏิบัติตามกฏหมายสากล  คำนึงถึงการดูแลการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุด  องค์กร ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมโดยยึดแนวทางพันธกิจ และจริยธรรมขององค์กร  ทั้งนี้เพื่อมอบผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคม"

Connect with us

Social Media Channels