ระบบบริหารงานมาตรฐานสากล
SUMMIT AUTO BODY INDUSTRY


ISO 9001:2015     
มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพซึ่งกำกับดูแลทั้งการออกแบบและพัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการ


IATF 16949:2016   
ระบบบริหารงานด้านคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์


ISO 14001:2015    
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management System: EMS)  
โดยมุ่งเน้นให้องค์กรมีการควบคุมกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ISO 45001
ระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย  

ISO/IEC 17025:2007     
ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 


 

Connect with us

Social Media Channels